EN | CZ | SK

 
Pravidlá a nariadenia

Ako už väčšina z vás v posledných niekoľkých rokoch zistila, otázka pravidiel a nariadení má stále väčší význam.

Platí to pre každú oblasť priemyslu plastov a každý typ využitia v priemysle plastov. Či už ste dodávateľom pre potravinársky priemysel (napr. smernica 2002/72/ES a jej dodatky, 1935/2004, predpisy platné na národnej úrovni, ako je francúzsky list – French Positive List alebo požiadavky Spolkového inštitútu pre zdravotnú ochranu spotrebiteľa a veterinárnu medicínu – BgVV, atď.), farmaceutický priemysel (napr. farmakopea/liekopisy) alebo vyrábate hračky (napr. EN-71-3-1994) či súčiastky pre elektrické zariadenia (napr. smernica 2002/95/ES o Obmedzenom používaní nebezpečných látok – RoHS, smernica 2002/96/ES o Odpade z elektrických a elektronických zariadení – WEEE). Možno vyrábate obaly pre nepotravinárske produkty (napr. smernica 94/62/EHS) alebo musíte dodržiavať požiadavky na neprítomnosť niektorých látok, ako sú Látky vzbudzujúce mimoriadne obavy – SVHC, alebo potrebujete bezpečnostné listy v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 o Registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok – Reach.

Ako možno vidieť z predchádzajúceho odseku: všetci sa stretávame a musíme sa podriadiť právnym predpisom platným pre každý jednotlivý typ využitia a oblasť. Od zavedenia nariadenia REACH neexistuje oblasť alebo využitie, ktoré by si dovolilo tento vývoj ignorovať. Aj najnovšie, a priebežne stále pozmeňované, právne predpisy EU týkajúce sa styku s potravinami nútia každého z nás venovať tejto oblasti optimálnu pozornosť.

Z našej strany to znamená disponovať narastajúcim množstvom dokumentov a iných podporných aktivít a vedieť tak zákazníkom poskytnúť služby, ktoré potrebujú, aby vyhoveli všetkým pravidlám a predpisom vzťahujúcim sa na ich konkrétne oblasti pôsobenia.

Spoločnosť Viba Eastern Europe a jej partneri sú pevne rozhodnutí brať túto záležitosť veľmi vážne a prispôsobiť svoje stratégie a metódy tak, aby vedeli svojim zákazníkom poskytnúť podporu, ktorú si zaslúžia a potrebujú.

Z tohto dôvodu, spoločnosť Viba Eastern Europe personálne prispôsobila svoju organizačnú štruktúru a k tímu zaoberajúcemu sa výlučne oblasťou pravidiel, predpisov a zaobchádzania s dokumentmi, pridala jedného člena. Naši partneri už uskutočnili alebo práve uskutočňujú nevyhnutné investície do systémov, ktoré by zabezpečili správnu a aktuálnu dokumentáciu.

Našou filozofiou je, že práve takýmto spôsobom pomôžeme našim zákazníkom prinajmenšom si udržať pozíciu na trhu, a v lepšom prípade rásť, čo je ku prospechu nám všetkým.

Pre podrobnejšie informácie o našich produktoch v súvislosti s pravidlami a nariadeniami nás neváhajte kontaktovať.